ALERTS: COVID Info

close

Rele 617-665-1305

Oswa, ranpli fòm ki annapre a epi kite manm ekip Doctor Finder (Jwenn Doktè) nou an rele w.

Premye Non Pasyan*
Non Fanmi Pasyan*
Telefòn Lajounen*
Pi Bon lè pou Kontakte w
(8:30 a.m. – 5:00 p.m.)
Imèl
Plas Premye Swen ou Pi Renmen – Tanpri Chwazi
Èske ou gen okenn lòt preferans pou yon Founisè Premye Swen?
Kisa ki pouse w jwenn yon nouvo doktè nan CHA jodi a?
Lòt rezon:

Fòmilè entènèt sa a se pa yon fason ki an sekirite pou voye enfòmasyon medikal bay CHA. Tanpri pran prekosyon lè w ap voye pou nou detay espesifik sou sante w.

 

Nou pale lang ou - kreyòl ayisyen

Ou ka jwenn swen w bezwen an imedyatman nan CHA. M se youn nan entèprèt yo ki ka ede w konprann swen medikal ou. M nan menm ekip avè w. M la pou ou ak fanmi w. W ap santi yo byen akeyi. Yo respekte w. W ap jwenn swen w bezwen an—tout sa nan lang manman w. Keseswa ou te gentan gen yon bon ti tan isit oswa w fèk vini, CHA la pou ede w.

Plis enfomasyon

Anrejistre sou Entènèt

avèk founisè ou chwazi nan ZocDoc

Rele Nou Nan

617-665-1305 (8:30 am - 5 pm)

Kite nou kontakte w

Ranpli fòm ki anba a

Bezwen yon doktè swen prensipal?

Llámenos al 617-665-1305 (de 8:30 a.m. a 5 p.m.) oswa ranpli fòm sa a epi n ap kontakte ou pi vit ke posib.

Affiliated with:
Teaching hospital of:
Close